Zapytanie ofertowe - tunel foliowy i piec do ceramiki

Celem zamówienia jest wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem,

na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Wszelkie niezbędne informacje - zapytanie ofertowe, załączniki, formularze, umowa - dostępne w załącznikach.

Osoby do kontaktu: