ZAZ Balcerów

Informacje o projekcie

Projekt pt. „ZAZ Balcerów” realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2020-07-31. Celem projektu jest "Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym". 

Zapytanie ofertowe - tunel foliowy i piec do ceramiki

Celem zamówienia jest wybór dostawcy:

  • całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem,
  • pieca do ceramiki z wyposażeniem,

na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Powiadomienie o unieważnieniu postepowania

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem analizy złożonych ofert w zapytaniu o cenę „realizacji zamówienia na realizację szkoleń wszystkich lub pojedynczych” na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane realizowane na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” informujemy iż postępowanie zostało unieważnione w dniu 12.12.2018 roku.

Zapytanie o cenę szkoleń

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" zwraca się z prośbą o złożenie ofert, w cenach brutto na realizację szkoleń wszystkich lub pojedynczych: