Oferta na wykonawcę robót budowlanych dla projektu „ZAZ Balcerów”

W związku z realizacja projektu pn. „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych” Wspólna Troska” ul. Batorego 64 H zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla projektu na przebudowę parteru i zamiany sposobu użytkowania na zakład Aktywności Zawodowej.

Zadanie pt."Remont i adaptacja budynku na potrzeby terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej”, którego koszt całkowity wynosi 652 236,00 zł. został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy 787/OA/P/2014 w formie pożyczki. Zadanie obejmuje swoim zakresem docieplenie dachu, ścian, fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja wentylacji mechanicznej.

www.zainwestujwekologie.pl

Patronat merytoryczny:

dający bezpłany dostęp do LEX GAMMA

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.