Oferta na wykonawcę robót budowlanych dla projektu „ZAZ Balcerów”

W związku z realizacja projektu pn. „ZAZ Balcerów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych” Wspólna Troska” ul. Batorego 64 H zaprasza do złożenia oferty w zakresie wyboru Wykonawcy robót budowlanych dla projektu na przebudowę parteru i zamiany sposobu użytkowania na zakład Aktywności Zawodowej.